Obchodní podmínky

 

1. Základní údaje

Provozovatel:Kontaktní údaje:
CCcasesTelefon: +420 604 46 94 94
IČ:   02341093E-mail:  info@cccases.eu
 

Na e-maily odpovídáme zpravidla do 24 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.
(dále jen „prodávající“)

2. Objednávka zboží

Specifikace a ceny zboží na stránkách www.cccases.eu jsou aktuální běžně dodávané zboží prodávajícího. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky, nebo objednávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi odběratelem a prodávajícím. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Zrušení objednávky

Zákazník i provozovatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky provozovatelem. Pokud zruší objednávku provozovatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě provozovatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Ceny

Všechny ceny prodávajícího jsou v Kč a v EUR. Další náklady spojené s dopravou a balením zboží přechází automaticky na kupujícího a jejich výše je stanovená v potvrzení objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.


3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky. Okamžikem potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-2 pracovních dnů od expedice objednávky, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Jelikož se ale stav skladu mění každým okamžikem, nemůžeme zaručit, že zboží po objednání bude na 100% dostupné. Pokud je zboží skladem, bude zboží dodáno na adresu uvedenou v objednávce za cca 3-14 dnů, u zboží, které není skladem nebo je poznámka „na objednávku“ může být dodání 2-4 týdny.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající. Doba doručení je 1 den pro ČR a 2 dny pro SR, 4-10 dní do světa od expedice zásilky. Standardně zasíláme zboží do celého světa.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné uhradit na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo platbou předem. V takovém případě bude zákazníkovi zaslána zálohová faktura obsahující bankovní údaje. Platba předem převodem na účet je možná i na přání zákazníka.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.


4. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Je uvedena u každého výrobku. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruka na zboží (toto ustanovení se netýká kupujícího, který není spotřebitelem). Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky ve speciálním záručním listě.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. V případě reklamace zákazník kontaktuje provozovatele emailem na info@cccases.eu s podrobným popisem poškození ihned po zjištění škody. Zákazník bude dále informován o postupu reklamace. Pro uplatnění reklamace závady či nefunkčnosti zboží je nutné dodat společně s výrobkem zejména: doklad o nákupu (nezbytné v případě záruční reklamace), vyhovující obal (pokud možno originální, který zamezí poškození výrobku při dopravě či jiné manipulaci), písemný popis závady, jméno a adresu a další kontakty. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé neodborným a nešetrným zacházením se zbožím. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do zboží.

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn nepřevzít jej. V takovémto případě sepíše kupující s doručovatelem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky. Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat telefonicky od prodávajícího.

Odpovědnost za vadu výrobků

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího a servisních oprav, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Pavlína Atanasova, L. Váchy 113, 760 01 Zlín.

Vyřízení reklamace

Kupující reklamaci může uplatnit na adrese prodávajícího: Pavlína Atanasova, L. Váchy 113, 760 01 Zlín, osobním doručením, nebo zasláním zboží přepravcem. Pokud bude zboží zasíláno prodávajícímu, musí v balíku kromě zboží být: kopie daňového dokladu, popis závady, kontakt na vás, balík odešlete na adresu prodávajícího: Pavlína Atanasova, L. Váchy 113, 760 01. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Doporučujeme zboží pojistit. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu provozovatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@cccases.eu , nebo tuto skutečnost oznámí provozovateli telefonicky.


7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

DOPRAVA A PLATBA

Způsoby dopravy:

Dopravu volíte v průběhu objednávky. Dopravce vám doručí zboží na adresu, kterou si určíte v objednávce. Čas doručení bohužel nejsme schopni ovlivnit. Řidič přepravce vás bude v případě potřeby kontaktovat telefonicky na číslo uvedené v objednávce. Doba doručení je 1 den pro ČR a 2 dny pro SR a 7-10 dní do světa, od expedice zásilky. O expedici zásilky budete informováni automatickým emailem s odkazem na sledování zásilky. Standardně zasíláme zboží do celého světa.

Způsoby platby:

Způsob platby volíte v průběhu objednávky. Platbu za zboží je v současné době provádět pouze na dobírku. Dobírkovou částku (cenu objednávky) od vás vybere řidič přepravní společnosti v hotovosti. Objednávky ze Slovenska uhradíte řidiči v přímo v EUR. U zásilek do zahraničí se platí pouze zálohovými fakturami.